KONSTITUSI DOGMATIS TENTANG WAHYU ILAHI

PAULUS USKUP
HAMBA PARA HAMBA ALLAH
BERSAMA BAPA-BAPA KONSILI SUCI
DEMI KENANGAN ABADI

1. (Pendahuluan)

Sambil mendengarkan SABDA ALLAH dengan khidmat dan mewartakannya penuh kepercayaan, Konsili suci mematuhi amanat S. YOHANES: “Kami mewartakan kepadamu hidup kekal, yang ada pada Bapa dan telah nampak kepada kami: Yang kami lihat dan kami dengar, itulah yang kami wartakan kepadamu, supaya kamupun beroleh persekutuan kita bersama Bapa dan Putera-Nya Yesus kristus” (1Yoh1:2-3). Maka dari itu, sambil mengikuti jejak Konsili Trente dan Konsili Vatikan I, Konsili ini bermaksud menyajikan ajaran yang asli tentang wahyu ilahi dan bagaimana itu diteruskan, supaya dengan mendengarkan pewartaan keselamatan seluruh dunia mengimaninya, dengan beriman berharap, dan dengan berharap mencintainya[1]

BAB SATU – TENTANG WAHYU SENDIRI

2. (Hakekat wahyu)

Dalam kebaikan dan kebijaksanaan-Nya Allah berkenan mewahyukan diri-Nya dan memaklumkan rahasia kehendak-Nya (lih. Ef1:9); berkat rahasia itu manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus Sabda yang menjadi daging, dalam Roh Kudus, dan ikut serta dalam kodrat ilahi (lih. Ef2:18 ; 2Ptr1:4). Maka dengan wahyu itu Allah yang tidak kelihatan (lih. Kol 1:15; 1Tim 1:17) dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabat-Nya (lih. Kel33:11 ; Yoh15:14-15), dan bergaul dengan mereka (lih. Bar3:38), untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan diri-Nya dan menyambut mereka didalamnya. Tata perwahyuan itu terlaksana melalui perbuatan dan perkataan yang amat erat terjalin, sehingga karya, yang dilaksanakan oleh Allah dalam sejarah keselamatan, memperlihatkan dan meneguhkan ajaran serta kenyataan-kenyataan yang diungkapkan dengan kata-kata, sedangkan kata-kata menyiarkan karya-karya dan menerangkan rahasia yang tercantum di dalamnya. Tetapi melalui wahyu itu kebenaran yang sedalam-dalamnya tentang Allah dan keselamatan manusia nampak bagi kita dalam Kristus, yang sekaligus menandai pengantara dan kepenuhan seluruh wahyu[2]

3. (Persiapan wahyu ilahi)

Allah, yang menciptakan segala sesuatu melalui sabda-Nya (lih. Yoh 1:3), serta melestarikannya, dalam makhluk-makhluk senantiasa memberikan kesaksian tentang diri-Nya kepada manusia (lih. Rom1:19-20). Lagi pula karena Ia bermaksud membuka jalan menuju keselamatan di sorga, Ia sejak awal mula telah menampakkan Diri kepada manusia pertama. Setelah mereka jatuh, dengan menjanjikan penebusan Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan (lih. Kej3:15). Tiada putus-putusnya Ia memelihara umat manusia, untuk mengurniakan hidup kekal kepada semua, yang mencari keselamatan dan bertekun melakukan apa yang baik (lih. Rom2:6-7). Adapun pada saat yang ditentukan Ia memanggil Abraham untuk menjadikannya bangsa yang besar (lih. Kej12:2). Sesudah para Bapa bangsa Ia membina bangsa itu dengan perantaraan Musa serta para Nabi, supaya mereka mengakui Diri-Nya sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar, bapa Penyelenggara dan hakim yang adil, dan supaya mereka mendambakan Penebus yang dijanjikan. Dengan demikian berabad-abad lamanya Ia menyiapkan jalan bagi Injil.

4. (Kristus kepenuhan wahyu)

Setelah berulang kali dan dengan berbagai cara Allah bersabda dengan perantaraan para Nabi, “akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putera” (Ibr1:1-2). Sebab Ia mengutus Putera-Nya, yakni sabda kekal, yang menyinari semua orang, supaya tinggal ditengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam (lih. Yoh1:1-18).

Maka Yesus Kristus, Sabda yang menjadi daging, diutus sebagai “manusia kepada manusia”[3], “menyampaikan sabda Allah” (Yoh3:34), dan menyelesaikan karya penyelamatan, yang diserahkan oleh Bapa kepada-Nya (lih. Yoh5:36 ; Yoh17:4). Oleh karena itu Dia – barang siapa melihat Dia, melihat Bapa juga (lih. Yoh14:9) – dengan segenap kehadiran dan penampilan-Nya, dengan sabda maupun karya-Nya, dengan tanda-tanda serta mukjizat-mukjizatnya, namun terutama dengan wafat dan kebangkitan-Nya penuh kemuliaan dari maut, akhirnya dengan mengutus Roh Kebenaran, menyelesaikan wahyu dengan memenuhinya, dan meneguhkan dengan kesaksian ilahi, bahwa Allah menyertai kita, untuk membebaskan kita dari kegelapan dosa serta maut, dan untuk membangkitkan kita bagi hidup kekal.

Adapun tata keselamatan kristiani, sebagai perjanjian baru dan tetap, tidak pernah akan lampau; dan sama sekali tidak boleh dinantikan lagi wahyu umum yang baru, sebelum Tuhan kita Yesus Kristus menampakkan Diri dalam kemuliaan-Nya (lih. 1Tim6:14 dan Tit2:13).

5. (Menerima wahyu dan iman)

Kepada Allah yang menyampaikan wahyu manusia wajib menyatakan “ketaatan iman” (Rom16:26 ; lih. Rom1:5 ; 2Cor10:5-6). Demikianlah manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah, dengan mempersembahkan “kepatuhan akalbudi serta kehendak yang sepenuhnya kepada Allah yang mewahyukan”[4], dan dengan secara sukarela menerima sebagai kebenaran wahyu yang dikurniakan oleh-Nya. Supaya orang dapat beriman seperti itu, diperlukan rahmat Allah yang mendahului serta menolong, pun juga bantuan batin Roh Kudus, yang menggerakkan hati dan membalikkannya kepada Allah, membuka mata budi, dan menimbulkan “pada semua orang rasa manis dalam menyetujui dan mempercayai kebenaran”[5]. Supaya semakin mendalamlah pengertian akan wahyu, Roh Kudus itu juga senantiasa menyempurnakan iman melalui kurnia-kurnia-Nya.

6. (Kebenaran-kebenaran yang diwahyukan)

Dengan wahyu ilahi Allah telah mau menampakkan dan membuka diri-Nya sendiri serta keputusan kehendak-Nya yang abadi tentang keselamatan manusia, yakni “untuk mengikutsertakan manusia dalam harta-harta ilahi, yang sama sekali melampaui daya tangkap akalbudi insani”[6]

Konsili suci mengakui bahwa “Allah, awal dan tujuan segalan sesuatu, dapat diketahui dengan pasti dengan kodrati nalar manusia dari apa yang diciptakan” (lih. Rom1:20). Tetapi Konsili mengajarkan juga bahwa berkat wahyu Allah itulah “segala, yang dalam hal-hal ilahi sebetulnya tidak mustahil diketahui oleh akalbudi manusia, dalam keadaan umat manusia sekarang dapat diketahui oleh semua dengan mudah, dengan kepastian yang teguh dan tanpa tercampuri kekeliruan mana pun juga”[7]

BAB DUA – MENERUSKAN WAHYU ILAHI

7. (Para Rasul dan pengganti mereka sebagai pewarta Injil)

Dalam kebaikan-Nya Allah telah menetapkan, bahwa apa yang diwahyukan-Nya demi keselamatan semua bangsa, harus tetap utuh untuk selamanya dan diteruskan kepada segala keturunannya. Maka Kristus Tuhan, yang menjadi kepenuhan seluruh wahyu Allah yang Mahatinggi (lih. 2Kor1:30 ; 2Kor3:16 ; 2Kor4:6), memerintahkan kepada para Rasul, supaya Injil, yang dahulu telah dijanjikan melalui para Nabi dan dipenuhi oleh-Nya serta dimaklumkan-Nya dengan mulut-nya sendiri, mereka wartakan pada semua orang, sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan serta sumber ajaran kesusilaan[8], dan dengan demikian dibagikan kurnia-kurnia ilahi kepada mereka. Perintah itu dilaksanakan dengan setia oleh para Rasul, yang dalam pewartaan lisan, dengan teladan serta penetapan-penetapan meneruskan entah apa yang telah mereka terima dari mulut, pergaulan dan karya Kristus sendiri, entah apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari. Perintah Tuhan dijalankan pula oleh para Rasul dan tokoh-tokoh rasuli, yang atas ilham Roh Kudus itu juga telah membukukan amanat keselamatan[9]

Adapun supaya Injil senantiasa terpelihara secara utuh dan hidup dalam Gereja, para Rasul meninggalkan Uskup-uskup sebagai pengganti mereka, yang “mereka serahi kedudukan mereka untuk mengajar”[10]

Maka dari itu Tradisi suci dan Kitab suci perjanjian Lama maupun Baru bagaikan cermin bagi Gereja yang mengembara didunia, untuk memandang Allah yang menganugerahinya segala sesuatu, hingga tiba saatnya gereja dihantar untuk menghadap Allah tatap muka, sebagaimana ada-Nya (lih. 1Yoh3:2).

8. (Tradisi suci)

Oleh karena itu pewartaan para Rasul, yang secara istimewa diungkapkan dalam kitab-kitab yang diilhami, harus dilestarikan sampai kepenuhan zaman melalui penggantian-penggantian yang tiada putusnya. Maka para Rasul, seraya meneruskan apa yang telah mereka terima sendiri, mengingatkan kaum beriman, supaya mereka berpegang teguh pada ajaran-ajaran warisan, yang telah mereka terima entah secara lisan entah secara tertulis (lih. 2Tes2:15), dan supaya mereka berjuang untuk membela iman yang sekali untuk selamanya diteruskan kepada mereka (lih. Yud 3)[11]. Adapun apa yang telah diteruskan oleh para Rasul mencakup segala sesuatu, yang membantu Umat Allah untuk menjalani hidup yang suci dan untuk berkembang dalam imannya. Demikianlah Gereja dalam ajaran, hidup serta ibadatnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, imannya seutuhnya.

Tradisi yang berasal dari para rasul itu berkat bantuan Roh Kudus berkembang dalam Gereja[12]: sebab berkembanglah pengertian tentang kenyataan-kenyataan maupun kata-kata yang diturunkan, baik karena kaum beriman, yang menyimpannya dalam hati (lih. Luk 2:19 dan 51), merenungkan serta mempelajarinya, maupun karena mereka menyelami secara mendalam pengalaman-pengalaman rohani mereka, maupun juga berkat pewartaan mereka, yang sebagai pengganti dalam martabat Uskup menerima kurnia kebenaran yang pasti. Sebab dalam perkembangan sejarah gereja tiada hentinya menuju kepenuhan kebenaran ilahi, sampai terpenuhilah padanya sabda Allah.

Ungkapan-ungkapan para Bapa suci memberi kesaksian akan kehadiran Tradisi itu pun Gereja mengenal kanon Kitab-kitab suci selengkapnya, dan dalam Tradisi itu Kitab suci sendiri dimengerti secara lebih mendalam dan tiada hentinya dihadirkan secara aktif. Demikianlah Allah, yang dulu telah bersabda, tiada hentinya berwawancara dengan Mempelai Putera-Nya yang terkasih. Dan Roh Kudus, yang menyebabkan suara Injil yang hidup bergema dalam Gereja, dan melalui gereja dalam dunia, menghantarkan Umat beriman menuju segala kebenaran, dan menyebabkan sabda kristus menetap dalam diri mereka secara melimpah (lih. Kol 3:16).

9. (Hubungan antara Tradisi dan Kitab suci)

Jadi Tradisi suci dan Kitab suci berhubungan erat sekali dan berpadu. Sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama, dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. . Sebab Kitab suci itu pembicaraan Allah sejauh itu termaktub dengan ilham Roh ilahi. Sedangkan oleh Tradisi suci sabda Allah, yang oleh kristus Tuhan dan Roh Kudus dipercayakan kepada para Rasul, disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya mereka ini dalam terang Roh kebenaran dengan pewartaan mereka memelihara, menjelaskan dan menyebarkannya dengan setia. Dengan demikian gereja menimba kepastian tentang segala sesuatu yang diwahyukan bukan hanya melalui kitab suci. Maka dari itu keduanya (baik Tradisi maupun Kitab suci) harus diterima dan dihormati dengan cita-rasa kesalehan dan hormat yang sama[13]

10. (Hubungan keduanya dengan seluruh Gereja dan magisterium)

Tradisi suci dan Kitab suci merupakan satu perbendaharaan keramat sabda Allah yang dipercayakan kepada gereja. Dengan berpegang teguh padanya seluruh Umat suci bersatu dengan para Gembala dan mereka dan tetap bertekun dalam ajaran para Rasul dan persekutuan, dalam pemecahan roti dan doa-doa (lih. Kis 2:42 yun). Dengan demikian dalam mempertahankan, melaksanakan dan mengakui iman yang diturunkan itu timbullah kerukunan yang khas antara para Uskup dan kaum beriman[14].

Adapun tugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis dan diturunkan itu[15] dipercayakan hanya kepada Wewenang Mengajar Gereja yang hidup[16], yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Wewenang Mengajar itu tidak berada diatas sabda Allah, melainkan melayaninya, yakni dengan hanya mengajarkan apa yang diturunkan saja, sejauh sabda itu, karena perintah ilahi dan dengan bantuan Roh Kudus, didengarkannya dengan khidmat, dipeliharanya dengan suci dan diterangkannya dengan setia; dan itu semua diambilnya dari satu perbendaharaan iman itu, yang diajukannya untuk diimani sebagai hal-hal yang diwahyukan oleh Allah.

Maka jelaslah tradisi suci, Kitab suci dan Wewenang Mengajar Gereja, menurut rencana Allah yang mahabijaksana, saling berhubungan dan berpadu sedemikian rupa, sehingga yang satu tidak dapat ada tanpa kedua lainnya, dan semuanya bersama-sama, masing-masing dengan caranya sendiri, dibawah gerakan satu Roh Kudus, membantu secara berdaya guna bagi keselamatan jiwa-jiwa.

BAB TIGA – ILHAM ILAHI KITAB SUCI DAN PENAFSIRAN

11. (Fakta ilham dan kebenaran Kitab suci)

Yang diwahyukan oleh Allah dan yang termuat serta tersedia dalam Kitab suci telah ditulis dengan ilham Roh Kudus. Sebab Bunda Gereja yang kudus, berdasarkan iman para Rasul, memandang Kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Baru secara keseluruhan, beserta semua bagian-bagiannya, sebagai buku-buku yang suci dan kanonik, karena ditulis dengan ilham Roh Kudus (lih. Yoh20:31 ; 2Tim3:16 ; 2Ptr1:19-21 ; 2Ptr3:15-16), dan mempunyai Allah sebagai pengarangnya, serta dalam keadaannya demikian itu diserahkan kepada Gereja[17]. Tetapi dalam mengarang kitab-kitab suci itu Allah memilih orang-orang, yang digunakan-Nya sementara mereka memakai kecakapan dan kemampuan mereka sendiri[18], supaya – sementara Dia berkarya dalam dan melalui mereka[19], – semua itu dan hanya itu yang dikehendaki-Nya sendiri dituliskan oleh mereka sebagai pengarang yang sungguh-sungguh[20]

Oleh sebab itu, karena segala sesuatu, yang dinyatakan oleh para pengarang yang ilhami atau hagiograf (penulis suci), harus dipandang sebagai pernyataan Roh Kudus, maka harus diakui, bahwa buku-buku Alkitab mengajarkan dengan teguh dan setia serta tanpa kekeliruan kebenaran, yang oleh Allah dikehendaki supaya dicantumkan dalam kitab-kitab suci demi keselamatan kita[21]. Oleh karena itu “seluruh Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar, meyakinkan, menegur dan mendidik dalam kebenaran: supaya manusia (hamba) Allah menjadi sempurna, siap sedia bagi segala pekerjaan yang baik” (2Tim3:16-17 yun).

12. (Bagaimana Kitab suci harus ditafsirkan)

Adapun karena Allah dalam Kitab suci bersabda melalui manusia secara manusia[22], maka untuk menangkap apa yang oleh Allah akan disampaikan kepada kita penafsir Kitab suci harus menyelidiki dengan cermat, apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis suci, dan apa yang mau ditampakkan oleh Allah dengan kata-kata mereka.

Untuk menemukan maksud para pengarang suci antara lain perlu diperhatikan juga “jenis-jenis sastra”. Sebab dengan cara yang berbeda-beda kebenaran dikemukakan dan diungkapkan dalam nas-nas yang dengan aneka cara bersifat historis, atau profetis, atau poetis, atau dengan jenis sastra lainnya. Selanjutnya penafsiran harus mencari arti, yang hendak diungkapkan dan ternyata jadi diungkapkan oleh pengarang suci dalam keadaan tertentu, sesuai dengan situasi jamannya dan kebudayaannya, melalui jenis-jenis sastra yang ketika itu digunakan[23]. Sebab untuk mengerti dengan seksama apa yang oleh pengarang suci hendak dinyatakan dengan tulisannya, perlu benar-benar diperhatikan baik cara-cara yang lazim dipakai oleh orang-orang pada zaman pengarang itu dalam merasa, berbicara atau bercerita, maupun juga cara-cara yang pada zaman itu biasanya dipakai dalam pergaulan antar manusia[24]

Akan tetapi Kitab suci ditulis dalam Roh Kudus dan harus dibaca dan ditafsirkan Roh itu juga[25]. Maka untuk menggali dengan tepat arti nas-nas suci, perhatian yang sama besarnya harus diberikan kepada isi dan kesatuan seluruh Alkitab, dengan mengindahkan Tradisi hidup seluruh Gereja serta analogi iman. Merupakan kewajiban para ahli Kitab suci: berusaha menurut norma-norma itu untuk semakin mendalam memahami dan menerangkan arti Kitab suci, supaya seolah-oleh berkat penyelidikan yang disiapkan keputusan Gereja menjadi lebih masak. Sebab akhirnya semua yang menyangkut cara menafsirkan Alkitab itu berada dibawah keputusan Gereja, yang menunaikan tugas serta pelayanan memelihara dan menafsirkan sabda allah[26].

13. (Turunnya Allah)

Jadi dalam Kitab suci – sementara kebenaran dan kesucian Allah tetap dipertahankan – nampaklah “turunnya” Kebijaksanaan yang menakjubkan, “supaya kita mengenal kebaikan Allah yang tak terperikan, dan betapa Ia melunakkan bahasa-Nya, dengan memperhatikan serta mengindahkan kodrat kita.”[27] Sebab sabda Allah, yang diungkapkan dengan bahasa manusia, telah menyerupai pembicaraan manusiawi, seperti dulu Sabda Bapa yang kekal, dengan mengenakan daging kelemahan manusiawi, telah menjadi serupa dengan manusia.

BAB EMPAT – PERJANJIAN LAMA

14. (Sejarah keselamatan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama)

Allah yang mahakasih dengan penuh perhatian merencanakan dan menyiapkan keselamatan segenap umat manusia. Dalam pada itu Ia dengan penyelenggaraan yang istimewa memilih bagi diri-Nya suatu bangsa, untuk diserahi janji-janji-Nya. Sebab setelah mengadakan perjanjian dengan Abraham (lih. Kej15:18) dan dengan bangsa Israel melalui Musa (lih. Kel24:8), dengan sabda maupun karya-Nya Ia mewahyukan Diri kepada umat yang diperoleh-Nya sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup sedemikian rupa, sehingga Israel mengalami bagaimanakah Allah bergaul dengan manusia. Dan ketika Allah bersabda melalui para Nabi, Israel semakin mendalam dan terang memahami itu, dan semakin meluas menunjukkannya diantara para bangsa (lih. Mzm21:28-29 ; Mzm95:1-3 ; Yes2:1-4 ; Yer3:17). Adapun tata keselamatan, yang diramalkan, diceritakan dan diterangkan oleh para pengarang suci, sebagai sabda Allah yang benar terdapat dalam Kitab-kitab Perjanjian Lama. Maka dari itu kitab-kitab itu, yang diilhami oleh Allah, tetap mempunyai nilai abadi: “Sebab apapun yang tertulis, ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita karena kesabaran dan penghiburan Kitab suci mempunyai pengharapan” (Rom15:4).

15. (Arti Perjanjian Lama untuk Umat kristiani)

Tata keselamatan Perjanjian Lama terutama dimaksudkan untuk meyiapkan kedatangan Kristus Penebus seluruh dunia serta Kerajaan al Masih, mewartakannya dengan nubuat-nubuat (lih. Luk24:44 ; Yoh5:39 ; 1Ptr1:10), dan menandakannya dengan pelbagai lambang (lih. 1Kor10:11). Kitab-kitab perjanjian Lama, sesuai dengan keadaan umat manusia sebelum zaman pemulihan keselamatan oleh Kristus, mengungkapkan kepada semua orang pengertian tentang Allah dan manusia serta cara-cara Allah yang adil dan rahim bergaul dengan manusia. Meskipun juga mencantumkan hal-hal yang tidak sempurna dan bersifat sementara, kitab-kitab itu memaparkan cara pendidikan ilahi yang sejati[28]. Maka kitab-kitab itu, yang mengungkapkan kesadaran hidup akan Allah, yang mencantumkan ajaran-ajaran yang luhur tentang Allah serta kebijaksanaan yang menyelamatkan tentang perihidup manusia, pun juga perbendaharaan doa-doa yang menakjubkan, akhirnya secara terselubung mengemban keselamatan kita, kitab-kitab itu harus diterima dengan khidmat oleh Umat beriman kristiani.

16. (Kesatuan antara kedua Perjanjian)

Allah, pengilham dan pengarang kitab-kitab Perjanjian Lama maupun Baru, dalam kebijaksanaan-Nya mengatur (Kitab suci) sedemikian rupa, sehingga Perjanjian Baru tersembunyi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama terbuka dalam Perjanjian Baru[29]. Sebab meskipun Kristus mengadakan Perjanjian yang Baru dalam darah-Nya (lih. Luk 22:20; 1Kor 11:25), namun Kitab-kitab Perjanjian Lama seutuhnya ditampung dalam pewartaan Injil[30], dan dalam Perjanjian Baru memperoleh dan memperlihatkan maknanya yang penuh (lih. Mat5:17 ; Luk24:27 ; Rom16:25-26 ; 2Kor3:14-16) dan sebaliknya juga menyinari dan menjelaskan Perjanjian Baru.

BAB LIMA – PERJANJIAN BARU

17. (Keluhuran Perjanjian Baru)

Sabda Allah, yang merupakan kekuatan Allah demi keselamatan semua orang yang beriman (lih. Rom1:16), dalam Kitab-kitab Perjanjian Baru disajikan secara istimewa dan memperlihatkan daya kekuatannya. Sebab setelah genap waktunya (lih. Gal4:4), Sabda yang menjadi daging dan diam di antara kita penuh rahmat dan kebenaran (lih. Yoh1:14). Kristus mendirikan Kerajaan Allah di dunia, dengan karya dan sabda-Nya menampakkan Bapa-Nya dan Diri-Nya sendiri, dengan wafat, kebangkitan serta kenaikan-Nya penuh kemuliaan, pun dengan mengutus Roh Kudus menyelesaikan karya-Nya. Setelah ditinggikan dari bumi Ia menarik semua orang kepada diri-Nya (lih. Yoh12:32, yun). Dialah satu-satunya, yang mempunyai sabda kehidupan kekal (lih. Yoh6:68). Adapun rahasia itu tidak dinyatakan kepada angkatan-angkatan lain, seperti sekarang telah diwahyukan dalam Roh Kudus kepada para Rasul-Nya yang suci serta para Nabi (lih. Ef3:4-6, yun), supaya mereka mewartakan Injil, membangkitkan iman akan Yesus Kristus dan Tuhan, dan menghimpun Gereja. Tentang peristiwa-peristiwa itu dalam kitab-kitab Perjanjian Baru terdapat kesaksian kekal dan ilahi.

18. (Asal-usul Injil dari para Rasul)

Semua orang tahu, bahwa diantara semua kitab, juga yang termasuk Perjanjian Baru, Injillah yang sewajarnya menduduki tempat istimewa. Sebab Injil merupakan kesaksian utama tentang hidup dan ajaran Sabda yang menjadi daging, Penyelamat kita.

Selalu dan di mana-mana Gereja mempertahankan dan tetap berpandangan, bahwa keempat Injil berasal dari para rasul. Sebab apa yang atas perintah Kristus diwartakan oleh para rasul, kemudian dengan ilham Roh ilahi diteruskan secara tertulis kepada kita oleh mereka dan orang-orang kerasulan, sebagai dasar iman, yakni Injil dalam keempat bentuknya menurut Mateus, Markus, Lukas dan Yohanes[31]

19. (Sifat historis Injil)

Bunda Gereja yang kudus dimasa lampau mempertahankan dan tetap setia berpegang teguh pada pandangan, bahwa keempat Injil tersebut, yang sifat historisnya diakui tanpa ragu-ragu, dengan setia meneruskan apa yang oleh Yesus Putera Allah selama hidupnya diantara manusia sungguh telah dikerjakan dan diajarkan demi keselamatan kekal mereka, sampai hari Ia diangkat (lih. Kis1:1-2). Sesudah kenaikan Tuhan para Rasul meneruskan kepada para pendengar mereka apa yang dikatakan dan dijalankan oleh Yesus sendiri, dengan pengertian yang lebih penuh, yang mereka peroleh [32] karena di didik oleh peristiwa-peristiwa mulia Kristus dan oleh terang Roh kebenaran[33]. Adapun cara penulis suci mengarang keempat Injil dan memilih berbagai dari sekian banyak hal yang telah diturunkan secara lisan atau tertulis; beberapa hal mereka susun secara agak sintetis, atau mereka uraikan dengan memperhatikan keadaan Gereja-gereja; akhirnya dengan tetap mempertahankan bentuk pewartaan, namun sedemikian rupa, sehingga mereka selalu menyampaikan kepada kita kebenaran yang murni tentang Yesus[34]. Sebab mereka menulis, entah berdasarkan ingatan dan kenangan mereka sendiri, entah berdasarkan kesaksian mereka “yang dari semula menjadi saksi mata dan pelayan sabda”, dengan maksud supaya kita mengenal “kebenaran” kata-kata yang diajarkan kepada kita (lih. Luk1:2-4).

20. (Kitab-kitab Perjanjian Baru lainnya)

Kecuali memuat keempat Injil kanon Perjanjian Baru juga mencantumkan surat-surat S. Paulus serta tulisan para Rasul lainnya yang dikarang dengan ilham Roh Kudus. Menurut rencana Allah yang bijaksana dalam tulisan-tulisan itu diteguhkan mengenai segala sesuatu mengenai Kristus Tuhan, ajaran-Nya yang sejati semakin jelas, diwartakan daya kekuatan karya ilahi Kristus yang menyelamatkan, dikisahkan awal mula Gereja dan penyebarannya yang mengagumkan, dan dinubuatkan penyelesaiannya dalam kemuliaan.

Sebab Tuhan Yesus menyertai para Rasul-Nya seperti telah dijanjikan-Nya(lih. Mat 28:20), dan Ia mengutus Roh Pembantu kepada mereka, untuk membimbing mereka memasuki kepenuhan kebenaran (lih. Yoh16:13).

BAB ENAM – KITAB SUCI DALAM KEHIDUPAN GEREJA

21. (Gereja menghormati kitab-kitab suci)

Kitab-kitab ilahi seperti juga Tubuh Tuhan sendiri selalu dihormati oleh Gereja, yang – terutama dalam Liturgi suci – tiada hentinya menyambut roti kehidupan dari meja sabda Allah maupun Tubuh Kristus, dan menyajikannya kepada Umat beriman. Kitab-kitab itu bersama dengan Tradisi suci selalu dipandang dan tetap dipandang sebagai norma imannya yang tinggi. Sebab kitab-kitab itu diilhami oleh Allah dan sekali untuk selamanya telah dituliskan, serta tanpa perubahan manapun menyampaikan sabda Allah sendiri, lagi pula mendengarkan suara Roh Kudus dalam sabda para Nabi dan para Rasul. Jadi semua pewartaan dalam Gereja seperti juga agama kristiani sendiri harus dipupuk dan diatur oleh Kitab suci. Sebab dalam kitab-kitab suci Bapa yang ada di sorga penuh cinta kasih menjumpai para putera-Nya dan berwawancara dengan mereka. Adapun demikian besarlah daya dan kekuatan sabda Allah, sehingga bagi Gereja merupakan tumpuan serta kekuatan, dan bagi putera-puteri Gereja menjadi kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih dan kekal hidup rohani. Oleh karena itu bagi Kitab suci berlakulah secara istimewa kata-kata: “Memang sabda Allah penuh kehidupan dan kekuatan” (Ibr4:12), “yang berkuasa membangun dan mengurniakan warisan diantara semua para kudus” (Kis 20:32; lih. 1Tes 2:13).

22. (Dianjurkan terjemahan-terjemahan yang tepat)

Bagi kaum beriman kristisni jalan menuju Kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Oleh karena itu sejak semula Gereja mengambil alih terjemahan Yunani Perjanjian Lama yang amat kuno, yang disebut “septuaginta”. Gereja selalu menghormati juga terjemahan-terjemahan lain ke dalam bahasa Timur dan Latin, terutama yang disebut “Vulgata”. Tetapi karena sabda Allah harus tersedia pada segala zaman, Gereja dengan perhatian keibuannya mengusahakan, supaya dibuat terjemahan-terjemahan yang sesuai dan cermat ke dalam pelbagai bahasa, terutama berdasarkan teks asli Kitab suci. Bila terjemahan-terjemahan itu – sekiranya ada kesempatan baik dan Pimpinan Gereja menyetujuinya – diselenggarakan atas usaha bersama dengan saudara-saudari terpisah, maka terjemahan-terjemahan itu dapat digunakan oleh semua orang kristiani.

23. (Tugas kerasulan para ahli katolik)

Mempelai Sabda yang menjadi daging, yakni Gereja, dengan bimbingan Roh Kudus berusaha memperoleh pengertian yang semakin mendalam tentang Kitab suci, supaya tiada hentinya menyediakan santapan sabda-sabda ilahi bagi para puteranya. Oleh karena itu Gereja dengan tepat pula memajukan usaha mempelajari para Bapa Gereja yang suci dari Timur maupun Barat serta liturgi-liturgi suci. Para ahli Kitab suci katolik dan ahli teologi lainnya dalam kerja sama yang erat harus berusaha, supaya mereka dibawah pengawasan Wewenang Mengajar yang suci dan dengan upaya-upaya yang tepat menyelidiki dan menguraikan Kitab suci sedemikian rupa, sehingga sebanyak mungkin pelayan sabda ilahi dengan hasil yang baik dapat menyajikan santapan Kitab suci kepada Umat Allah, untuk menerangi budi, meneguhkan kehendak, dan mengobarkan hati sesama untuk mengasihi Allah[35]. Konsili suci mendorong para putera Gereja, para ahli Kitab suci, supaya mereka dengan tenaga yang selalu segar dan dengan sanagt tekun meneruskan karya yang telah dimulai dengan baik, menurut kehendak gereja[36]

24. (Pentingnya Kitab suci bagi teologi)

Teologi suci bertumpu pada sabda Allah yang tertulis, bersama dengan Tradisi suci, sebagai landasan yang tetap. Disitulah teologi amat sangat diteguhkan dan selalu diremajakan, dengan menyelidiki dalam terang iman segala kebenaran yang tersimpan dalam rahasia Kristus. Adapun Kitab suci mengemban sabda Allah, dan karena diilhami memang sungguh-sungguh sabda Allah. Maka dari itu pelajaran Kitab suci hendaklah bagaikan jiwa Teologi suci[37]. Namun dengan sabda Alkitab juga pelayanan sabda, yakni pewartaan pastoral, ketekese dan semua pelajaran kristiani – diantaranya homili liturgis harus sungguh diistimewakan – mendapat bahan yang sehat dan berkembang dengan suci.

25. (Dianjurkan pembacaan Kitab suci)

Oleh sebab itu semua rohaniwan, terutama para imam Kristus serta lain-lainnya, yang sebagai diakon atau katekis secara sah menunaikan pelayanan sabda, perlu berpegang teguh pada Alkitab dengan membacanya dengan asyik dan mempelajarinya dengan saksama. Maksudnya jangan sampai ada seorang pun diantara mereka yang menjadi “pewarta lahiriah dan hampa sabda Allah, tetapi tidak mendengarkannya sendiri dalam batin”[38]. Padahal ia wajib menyampaikan kepada kaum beriman yang dipercayakan kepadanya kekayaan sabda Allah yang melimpah, khususnya dalam Liturgi suci. Begitu pula Konsili suci mendesak dengan sangat dan istimewa semua orang beriman, terutama para religius, supaya dengan sering kali membaca kitab-kitab ilahi memperoleh “pengertian yang mulia akan Yesus Kristus” (Flp3:8). “Sebab tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal Kristus”[39]. Maka hendaklah mereka dengan suka hati menghadapi nas yang suci sendiri, entah melalui liturgi suci yang sarat dengan sabda-sabda ilahi, entah melalui bacaan yang saleh, entah melalui lembaga-lembaga yang cocok untuk itu serta bantuan-bantuan lain, yang berkat persetujuan dan usaha para Gembala Gereja dewasa ini tersebar dimana-mana dengan amat baik. Namun hendaklah mereka ingat, bahwa doa harus menyertai pembacaan Kitab suci, supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia. Sebab “kita berbicara dengan-Nya bila berdoa; kita mendengarkan-Nya bila membaca amanat-amanat ilahi”[40]

Adalah tugas para uskup, “yang mengemban ajaran para Rasul”[41], untuk membina dengan baik Umat beriman yang dipercayakan kepada mereka, supaya dengan tepat menggunakan kitab-kitab ilahi, terutama Perjanjian Baru dan lebih khusus lagi Injil-Injil, dengan menyediakan terjemahan-terjemahan Kitab suci. Terjemahan-terjemahan itu hendaklah dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan dan sungguh memadai, supaya putera-puteri Gereja dengan aman dan berguna memakai Kitab suci, dan diresapi dengan semangatnya.

Selain itu hendaknya diusahakan terbitan-terbitan Kitab suci, dibubuhi dengan catatan-catatan yang sesuai, supaya digunakan juga oleh mereka yang bukan kristiani, dan yang cocok dengan keadaan mereka. Hendaknya para Gembala jiwa, serta Umat kristiani dalam keadaan mana pun juga, berusaha untuk dengan pelbagai cara menyebarluaskan terbitan-terbitan itu dengan bijaksana.

26. (Akhir kata)

Maka semoga dengan demikian melalui pembacaan dan studi Kitab suci “sabda Allah berjalan terus dan dimuliakan” (2Tes3:1), perbendaharaan wahyu yang dipercayakan kepada Gereja semakin memenuhi hati orang-orang. Seperti hidup Gereja berkembang karena Umat sering dan dengan rajin menghadiri misteri Ekaristi, begitu pula boleh diharapkan dorongan baru dalam hidup rohani karena sabda Allah yang “tinggal selama-lamanya” (Yes40:8; lih. 1Ptr1:23-2) semakin dihormati.

Semua itu dan setiap hal yang dinyatakan dalam Konstitusi ini berkenan kepada para Bapa Konsili suci. Adapun kami, atas kekuasaan Rasuli yang oleh Kristus diserahkan kepada Kami, dalam Roh Kudus menyetujui, memutuskan dan menetapkan itu semua bersama dengan para Bapa yang terhormat, lagi pula memerintahkan, agar segala sesuatu yang dengan demikian telah ditetapkan dalam Konsili, dimaklumkan secara resmi demi kemuliaan Allah.

Roma, di gereja Santo Petrus, tanggal 18 bulan November tahun 1965.

Saya PAULUS
Uskup Gereja katolik

(Menyusul tanda tangan para Bapa Konsili)


[1] Lih. S. AGUSTINUS, Tentang mengajar agama kepada mereka yang serba tidak tahu, bab IV, 8: PL 40:316.

[2] Lih. Mat11:27 ; Yoh1:14 dan Yoh1:17 ; Yoh14:6 ; Yoh17:1-3 ; 2Kor3:16 dan 2Kor4:6 ; Ef1:3-14.

[3] Surat kepada Diognetus, bab VII, 4: FUNK, Patres Apostolici, I, hlm. 403.

[4] KONSILI VATIKAN I, Konstitusi dogmatis tentang iman katolik, bab 3 tentang iman: DENZ 1789 (3008).

[5] KONSILI ORANGE II, kanon 7: DENZ. 180 (377); KONSILI VATIKAN I, dalam Konstitusi itu juga: DENZ. 1791 (3010).

[6] KONSILI VATIKAN I, Konstitusi dogmatik tentang iman katolik, bab 2 tentang wahyu: DENZ. 1786 (3005).

[7] KONSILI VATIKAN I, dalam bab yang sama: DENZ. 1785 dan 1786 (3004 dan 3005).

[8] Lih. Mat 28:19-20 dan Mrk 16:15. KONSILI TRENTE, Sidang IV, dekrit tentang Kanon Kitab suci: DENZ 783 (1591).

[9] Lih. KONSILI TRENTE, teks yang sama; KONSILI VATIKAN I, Sidang III, Konstitusi dogmatis tentang iman katolik, bab 2 tentang wahyu, DENZ. 1787 (3006).

[10] S. IRENIUS, Melawan bidaah-bidaah, III,3,1: PG 7,848; HARVEY, 2, hlm. 9.

[11] Lih. KONSILI NISEA II: DENZ. 303 (602). KONSILI KONSTANTINOPEL IV, Sidang X, kanon 1: DENZ. 336 (650-652).

[12] Lih. KONSILI VATIKAN I, Konstitusi dogmatis tentang iman katolik, bab 4 tentang iman dan akalbudi: DENZ. 1800 (3020).

[13] Lih. KONSILI TRENTE, Sidang IV, dalam teks yang sama: DENZ. 783 (1501).

[14] Lih. PIUS XII, Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus, 1 November 1950: AAS 42 (1950) 756; bandingkan dengan ungkapan S. SIPRIANUS, Surat 66,8: HARTEL, III, B, hlm. 733: “Gereja ialah umat yang bersatu dengan Imam dan kawanan yang menganut Gembalanya”.

[15] Lih. KONSILI VATIKAN I, Konstitusi dogmatis tentang iman katolik, bab 3 tentang iman: DENZ. 1792 (3011).

[16] Lih. PIUS XII, Ensiklik Humani Generis, 12 Agustus 1950: AAS 42 (1950) 568-569: DENZ. 2314 (3886).

[17] Lih. KONSILI VATIKAN I, Konstitusi dogmatis tentang iman katolik, bab 2 tentang wahyu: DENZ. 1787 (3006). Komisi Kitab suci, Dekrit 18 Juni 1915: DENZ. 2180 (3629); Enchiridion Biblicum 420. S.S.C.S. OFFICII (Kongregasi Ofisi), surat 22 Desember 1923: Ench. Bibl. 449.

[18] Lih. PIUS XII, Ensiklik Divino afflante Spiritu, 30 September 1943: AAS 35 (1943) hlm. 314; Ench. Bibl. 556.

[19] “Dalam dan melalui manusia”: lih. Ibr 1:1 dan 4:7 (“dalam”); 2Sam 23:2; Mat 1:22 dan beberapa ditempat lain (“melalui”); KONSILI VATIKAN I: Skema tentang ajaran katolik, catatan 9: Coll. Lac. VII, 522.

[20] LEO XIII, Ensiklik Providentissimus Deus, 18 November 1893: DENZ. 1952 (3293); Ench. Bibl. 125.

[21] Lih. S. AGUSTINUS, Gen. Ad Litt. 2,9,20: PL 34, 270-271; Surat 82,3: PL 33,277: CSEL. 34,2 hlm. 354. S. TOMAS, Tentang kebenaran, soal 12 art. 2 C. KONSILI TRENTE, Sidang IV tentang kitab-kitab kanonik: DENZ. 783 (1501). LEO XIII, Ensiklik Providentissimus Deus, Ench. Bibl. 121, 124, 126-127. PIUS XII, Ensiklik Divino afflante: Ench. Bibl. 539.

[22] S. AGUSTINUS, Tentang kota Allah, XVII,6,2: PL 41,537: CSEL XL, 2,228.

[23] S. AGUSTINUS, Tentang ajaran kristiani, III, 18,26: PL 34, 75-76.

[24] PIUS XII, ditempat yang telah dikutib: DENZ. 2294 (3829-3830); Ench. Bibl. 557-562.

[25] Lih. BENEDIKTUS XV, Ensiklik Spiritus Paraclitus, 15 September 1920: Ench. Bibl. 469. S. HIRONIMUS, Tentang Gal 5:19-21: PL 26,417A.

[26] Lih. KONSILI VATIKAN I, Konstitusi dogmatis tentang iman katolik, bab 2 tentang wahyu: DENZ. 1788 (3007).

[27] S. YOHANES KRISOSTOMUS, Tentang Kej 3,8 (homili 17,1): PG 53,134: “Melunakkan” dalam bahasa Yunani “synkatabasis”.

[28] PIUS XI, Ensiklik Mit brenneder Sorge, 14 Maret 1937: AAS 29 (1937) hlm. 151.

[29] S. AGUSTINUS, Quaest. In Hept. 2,73: PL 34,623.

[30] S. IRENIUS, melawan bidaah-bidaah, III,21,3: PG 7,950; (=25,1: HARVEY 2, hlm. 115). S. SIRILUS dari Yerusalem, Katekese 4,35: PG 33,497. TEODORUS dari Mopsuesta, Tentang Zef 1:4-6: PG 66,425D-435A.

[31] Lih. S. IRENIUS, Melawan bidaah-bidaah, III,11,8: PG 7:885; terb. SAGNARD, hlm. 194.

[32] Yoh 2:22; 12:16; lih. 14:26; 16:12-13; 7:39.

[33] Lih. Yoh 14:26; 16:13.

[34] Lih. Instruksi Sancta Mater Ecclesia, yang dikeluarkan oleh panitia Kepausan untuk memajukan studi Kitab suci: AAS 56 (1964) hlm. 715.

[35] Lih. PIUS XII, Ensiklik Divino afflante: Ench. Bibl. 551, 552, 567. KOMISI KEPAUSAN UNTUK KITAB SUCI, Instruksi tentang cara yang tepat untuk mengajarkan Kitab suci di seminari-seminari bagi calon imam dan di kolese-kolese para religius, 13 Mei 1950: AAS 42 (1950) hlm. 495-505.

[36] Lih. PIUS XII, kutipan yang sama: Ench. Bibl. 569.

[37] Lih. LEO XIII, Ensiklik Providentissimus: Ench. Bibl. 114; BENEDIKTUS XV, Ensiklik Spiritus Paraclitus: Ench. Bibl. 483.

[38] S. AGUSTINUS, Kotbah 179,1: PL 38,966.

[39] S. HIRONIMUS, Komentar pada Yesaya, Pendahuluan: PL 24,17. – Lih. BENEDIKTUS XV, Ensiklik Spiritus Paraclitus: Ench. Bibl. 475-480. PIUS XII, Ensiklik Divino afflante: Ench. Bibl. 544.

[40] S. AMBROSIUS, Tentang tugas-tugas para pelayan I, 20,88: PL 1650.

[41] S. IRENIUS, Melawan bidaah-bidaah, IV,32,1: PG 7,1071 )= 49,2) HARVEY, 2, hlm. 255.

KITA BERUSAHA TETAPI TUHANLAH YANG MENENTUKAN

Renungan Hari Minggu Biasa Ke-33 (A)

 Ams 31:10-13.19-20.30-31; 1Tes 5:1-6; Mat 25:14-30

Dalam pelayanan atau pekerjaan, bukan hasil yang menjadi ukuran tetapi kesetiaan dan ketekunan kita untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan tersebut. Contohnya dalam doa, bukan panjangnya doa kita atau bukan bagusnya kata-kata doa kita tetapi bagaimana kita berdoa dan sejauh mana hati kita percaya dan menyakini doa kita. Memang susah sebab banyak godaan dan cabaran serta membuat kita menderita dan sakit kerana merasa Tuhan tidak adil, tidak ada apabila kita memerlukan-Nya.

Tetapi kita perlulah setia dan menekuninya. Kita tidak boleh mundur dengan begitu sahaja seperti orang yang menerima satu talenta, tetapi kita harus tetap berjuang meskipun mungkin tidak ada hasilnya, tetapi lebih baik gagal kerana mencoba daripada tidak mencoba sama sekali. Jangan khuatir akan seberapa keuntungan yang kita dapat tetapi sejauh mana kita mencoba dengan setia dan tekun itulah jaminan kejayaan kita, kejayaan yang bakal kita raih akan memberi banyak kesenangan seperti yang menerima lima talenta setelah berjaya mendapat lima talenta, masih ditambah dengan 1 talenta lagi. Memang untuk mencapai kejayaan tidak semudah yang kita fikir tetapi ingatlah akan pepatah yang berbunyi, berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian.

berdoaDalam hal berdoa, sering kita merasa doa kita tidak dikabulkan, mengapa?. Ibaratnya, doa kita haruslah mencapai 100% dahulu baru terkabul. Sekali kita berdoa kita mendapat 5%, jadi kita perlu 20 kali berdoa supaya genap 100% dan doa kita dikabulkan. Tetapi apa yang terjadi? mungkin sekali kita berdoa kita tidak mendapatkan 5% tetapi hanya 2% sehingga kita perlu berdoa lebih banyak lagi. Mengapa tidak mendapat 5%? Banyak hal yang menyebabkannya, salah satunya adalah kita hilang kepercayaan terhadap doa kita atau kita kurang yakin bahawa doa kita akan terkabul, atau kita tidak serius dalam doa, atau kita serius dalam doa tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Contohnya , kita minta supaya hidup kita bahagia, bagaimana kita bahagia kalau kita suka marah-marah?. Kita minta supaya mendapatkan rezeki yang kita perlukan, bagaimana kita mendapatkannya kalau kita kedekut. Contoh lain lagi, kita berdoa supaya mendapat pekerjaan yang baik, bagaimana doa kita terkabul kalau kerja di rumah pun kita malas. Kita berdoa supaya kita selamat dalam perjalanan, tetapi ketika dalam perjalanan kita jalan laju-laju dan tidak berhati-hati?. Andaikan dalam doa kita mendapat 5%, setelah berdoa kita melakukan kesalahan contohnya mengumpat, maka 5% berkurang menjadi 2% atau 0%. Contoh yang jelas adalah ketika kita datang ke Gereja pada hari minggu, kita berdoa sampai menangis, tetapi setelah keluar dari Gereja menceritakan keburukan orang lain. Kalau begitulah cara kita berdoa dan cara hidup kita, bilalah kita mencapai 100%?.

Meskipun begitu, kita perlulah setia dan tekun dalam doa kita, ibarat perumpamaan “sedikit-demi sedikit lama-lama jadi bukit”. Kalau doa belum terkabul, berdoa teruslah dan minta bantuan dari Tuhan. Boleh jadi doa kita sudah dikabulkan tetapi belum kita sadari atau dikabulkan dengan cara yang lain. Maka dari itu kita perlulah terus berdoa.

Kita semua sudah diberikan talenta masing-masing sesuai dengan kemampuan kita. Kejayaan sudah ada di hadapan kita, tinggal  meraihnya dengan usaha, kesetiaan dan ketekunan seperti yang dialami oleh seorang usahawan yang Berjaya yang bernama Ally. Pada mulanya Ally mengusahakan sebuah warung kopi di pinggir jalan. Oleh kerana kesetiaan dan kegigihannya dalam mengusahakan warung kopinya itu, maka lama-kelamaan dia memiliki restoran di setiap bandar. Bukan hanya ketekunan dan kesetiaan Ally yang membuat ia berjaya tetapi juga kedisiplinan dan kesabarannya serta keintimannya terhadap Yang Maha Kuasa.

pohon anggurSatu hal yang memungkinkan kita dapat mencapai kejayaan adalah kedekatan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. “Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku.”(Yoh 15:4). Demikian dalam hal berdoa, belum tentu kita dekat dengan Yesus walaupun kita sering berdoa. Dekat dengan Yesus bererti kita melaksanakan perintah-Nya dan Sabda-Nya. Tinggal di dalam Yesus bererti kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, kita menyerahkan dan mengarahkan seluruh hidup kita, seluruh karya dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari kita untuk memuji, menyembah dan mengabdi kepada Bapa di Surga.

 Seorang tauladan kita dalam hal ini adalah Santa Gertrude dari Jerman (hari ini diperingati oleh Gereja). Hidup rohani Santa Gertrude terpelihara dengan baik kerana kedekatannya dengan Yesus, hidupnya adalah hidup kesatuan dengan Kristus, sehingga teman-teman sebiaranya mengatakan bahawa dalam akal budinya tidak ada satupun kesalahan dan dalam hatinya tidak terlintas segumpal awan mendung kedukaan.

Kita dalam menjalani kehidupan zaman sekarang menghadapi banyak pemikiran, banyak godaan dan cabaran yang kadang memesongkan kita ke arah yang salah, maka perlulah kita menjernihkan semua itu dalam terang Injil dan inspirasi dari kedekatan dan kesatuan hidup dengan Yesus Kristus. Seperti yang difikirkan oleh hamba yang menerima seribu keping emas, ia tidak dapat menjernihkan pemikirannya dari rasa takut akan tuannya sehingga tidak melakukan sesuatu, akhirnya hamba itu tidak mendapat apa-apa sebaliknya apa yang dimilikinya diambil darinya.(Mat 25: 5,24,29).

Jika Yesus mengatakan “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.”(Mat 7:7), Dan pasti dalam keadaan kita ketika ini Yesus pun mahu berkata: “bekerjalah dan terus berusaha dengan setia dan tekun maka kamu akan berjaya.” JL/pm

Cadangan soalan refleksi peribadi dan perkongsian KKD.

1.      Sejauh manakah keyakinan dan kepercayaan anda ketika berdoa? Apa yang anda lakukan setelah berdoa?

2.      Apa yang anda harapkan dari apa yang anda kerjakan? anda mahu hasil/imbalan secepatnya atau gaji yang layak?

 Cadangan aktiviti minggu ini.

Ambillah masa yang baik selama minggu ini, merefleksikan tentang diri anda sendiri. Apa yang anda lakukan setiap hari? Bagaimana anda melakukan sesuatu, apakah tergesa-gesah atau asal buat dan asal selesai sahaja? Apa yang anda lakukan setelah selesai melakukan sesuatu, apakah lega atau sedih? Setelah melakukan renungan atas diri anda, kaitkan hasil renungan anda dengan renungan di atas, kemudian tuliskan niat untuk perbaikan diri anda? (Catatan —  apa yang ditulis sebagai niat harus dilakukan dengan setia dan tekun)

KKD TANDA KEHADIRAN TUHAN DI TENGAH-TENGAH UMATNYA

img01lotong400

Tambunan – Pada 21 Oktober yang lalu, bertempat di Kg. Turalung – Lotong, sembilan buah keluarga yang jumlahnya seramai 50 orang telah membentuk satu KKD (Komuniti Kristian Dasar) baru yang dengan rasminya menjadikan Santo Petrus sebagai Penaung dan Pelindung KKD tersebut.

Penubuhan KKD baru ini diawali dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Msgr Gilbertus Engan. Di dalam pembukaan, Msgr Gilbertus mengajak umat untuk mengerti dan mengenal lebih dalam lagi apa erti sebuah penubuhan KKD yang baru ini. Beliau mengatakan bahawa umat yang ada di Kg. Turalung – Lotong menyedari bahawa betapa pentingnya kesatuan, kebersamaan dan penglibatan diri dalam aktiviti kerohanian yang bermula dari keluarga.

img02lotong400

“Berkumpul bersama untuk memecahkan roti dan berdoa” menjadi dasar sebuah KKD. Berkumpul bersama tidak hanya ketika ada perayaan-perayaan melainkan berkumpul bersama sebagai umat di dalam perayaan Ekaristi. Doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Tanpa doa, tidak mungkin kita akan dapat bertahan. Doa adalah sumber kekuatan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup jemaat awali seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 dan 4 menjadi dasar untuk memulai homili beliau.

Beliau juga menekankan 4 (empat) dasar yang harus ada dalam sebuah KKD.

 1. Keahlian – semua ahli mesti turut serta dalam semua aktiviti yang telah dirancang dalam KKD.
 2. Sharing Alkitab – Sabda Tuhan adalah dasar dalam sebuah KKD kerana Tuhan berbicara melalui firman-Nya.
 3. Aktiviti rohani dan sosial – KKD mesti mengadakan aktiviti rohani seperti berdoa bersama (rosary), KKS 7 langkah dan sebagainya. Dalam aktiviti sosial pula, mengadakan perayaan harijadi sebagai contoh, gotong royong dan sebagainya.
 4. Ada hubungan dengan Gereja pusat dan Gereja sejagat – tidak boleh menyendiri dan setiap program yang hendak dilakukan, hendaknya mendapat bimbingan dan persetujuan Paderi Paroki agar tidak menimbulkan sebarang masalah di kemudian hari.

img05lotong400

Seusai perayaan Ekaristi, umat KKD Santo Petrus yang baru ini tidak mahu melepaskan peluang untuk mengabadikan kegembiraan mereka dengan bergambar bersama dengan Msgr Gilbertus Engan. Setelah itu, umat menjemput Msgr Gilbertus Engan untuk beramah mesra dengan makan tengahari bersama.

img03lotong400

BIJAK MEMILIH YANG BAIK

Renungan Hari Minggu Biasa Ke-32 (A)

Keb 6:13-17; 1Tes 4:13-18; Mat 25:1-13

gadisDunia sekarang menawarkan banyak harta kekayan dan kesenangan namun di sebaliknya mengajari manusia menjadi sombong jika kekayaan itu dipeerolehi melalui kekuasaan dan kemasyuran yang dimiliki oleh seseorang. Manusia semakin bilak mengejar kekayaan duniawi namun semakin miskin harta surgawi. Manusia bukan lagi semakin bijak tetapi semakin bodoh. Kenapa? Kerana terlalu taksub mengejar sesuatu yang tidak abadi dan meninggalkan yang abadi. Kekayaan duniawi tidak akan abadi namun kekayaan rohani akan tetap abadi. Orang bijak akan mengumpulkan harta kekayaan yang abadi sedang orang bodah hanya mengumpul harta kekayaan yang bersifat sementara.

Keadaan dunia sekarang turut  mempengaruhi kita dalam soal penghayatan iman dan pelaksanaan penghayatan iman. Keadaan tersebut menuntut kita supaya bersikap bijaksana, kenikmatan duniawi memang memberi kesenangan dan kebahagiaan namun jika kita tidak berhati-hati, ia akan menjerumuskan kita kepada kebodohan dan kesombongan. Perumpamaan tentang 10 orang gadis(Mat 25:1-12) adalah salah satu perumpamaan yang sangat jelas menerangkan tentang kebijaksanaan dan kebodohan. Tawaran duniawi memang dapat memberi kesenangan tetapi siapa yang terlena akan terjebak dalam kebodohan. Menyambut pengantin lelaki umpama tawaran duniawi yang menyenangkan.

Sepuluh orang gadis tersebut merasa gembira menyambut pengantin lelaki, namun lima orang gadis tersebut terlena dalam keseronokan sehingga lupa membawa minyak tambahan, sedang lima gadis yang lain tidak terlena dan membawa minyak tambahan. Akibatnya lima gadis yang tidak membawa minyak tambahan tidak dapat masuk dalam ruang perjamuan. Selain dari tawaran duniawi, tidak kurang juga cabaran-cabaran yang kita hadapi. Contohnya, ancaman dari pihak yang lain, ditindas, dihina, disingkirkan dan dianiaya, yang tentunya dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan iman.

Keadaan seperti itu menuntuk kita supaya bijaksana, seperti halnya yang dilakukan oleh murid Yesus zaman para rasul. Cabaran yang dihadapi oleh umat zaman para rasul adalah pengusiran, pengejaran dan penganiayaan dari pihak musuh, namun mereka tidak jatuh atau menyerah dengan begitu sahaja tetapi mereka mencari cara bagaimana supaya mereka dapat bertahan dan berkembang. Selama bebarapa tahun bergelut dan bertahan, akhirnya berkat perjuangan yang gigih, mereka mendapat kemerdekaan dan perdamaian. Ketika dianiaya dan diancam, mereka tetap melanjutkan pewartaan tentang Yesus sehingga ramai yang bertaubat bahkan Kaisar Konstantinus iaitu kaisar romawi ketika itu juga bertaubat. Dengan bertaubatnya Kaisar Konstantinus, Gereja mulai berkembang dengan baik.

Pada hari ini adalah hari peringatan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran yang didirikan oleh Kaisar Konstantinus pada tahun 324. Di zaman sekarang masih ramai umat yang mengalmi seperti yang dialami umat zaman para rasul, maka kita seharusnya sudah lebih dapat bertahan dan terus bertumbuh dan berkembang dalam iman. Namuni tidak dapat nafikan bahawa umat sering terjebak dalam keadaan dan kejadian-kejadian yang sedang terjadi. Misalnya, kita mudah terjebak melakukan tindakan jahat seperti membenci sesama, mendendam, merendahkan orang lain, memfitnah, menyakiti bahkan mengancam dan menganiaya sesama kita. Apa yang telah terjadi adalah kita sudah tidak dapat bertindak secara bijaksana sesuai dengan hati nurani. Untuk memecahkan persoalan ini, mari kita mengamati sebuah cerita tentang kebijaksanaan berikut ini.

Adalah konon dua kumpulan udang laut yang tinggal di suatu kawasan yang sama, kedua kumpulan udang ini sering berperang untuk memiliki kekuasaan tempat tinggal dan juga untuk mengukuhkan kedudukan kumpulan masing-masing. Suatu masa kumpulan udang A mengalami pergantian kulit pelindung maka kumpulan udang A bersembunyi di sebalik batu karang. Kumpulan udang B mengira kumpulan udang A sudah kalah. Kumpulan udang B pun bersenang-senang, sementara kumpulan udang A sedang mempersiapkan diri untuk berperang dengan kulit pelindung yang baru. Setelah beberapa waktu, kulit pelindung kumpulan udang B semakin melemah sedangkan kumpulan udang A sudah kuat. Semasa kumpulan udang B bersenang-senang datanglah kumpulan udang A menyerang dan menghancurkan kumpulan udang B. Demikian akhirnya kumpulan udang B yang sombong telah dikalahkan oleh kumpulan udang A yang bijaksana.

bijakMaksud dari cerita tersebut adalah, kita haruslah bijaksana menempatkan diri dalam pelbagai macam keadaan yang sedang terjadi. Kekadang lebih baik pergi daripada tetap tinggal. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, jika ada orang yang selalu membuat kita marah, tinggalkanlah dia. Jika di suatu tempat menyebabkan kita melakukan dosa, tinggalkanlah tempat itu.  “Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua.”(Mat 18:9).

Pekerjaan kita juga sering menjebak kita kepada kesombongan dan kebodohan. Contohnya seorang katekis yang suka minum minuman beralkohol, kerana dia menyombongkan dirinya dengan tidak melakukan persiapan untuk memimpin ibadat ia mendapat skandal kerana tertidur ketika memimpin ibadat. Inilah contoh dimana pekerjaan atau tugas kita juga sering membuat diri kita menjadi sombong. Seorang guru memiliki kecenderungan untuk merendahkan orang lain, seorang yang berpenghasilan baik cenderung hatinya meninggalkan dan menyingkirkan yang lemah dan miskin. Sikap seperti itu adalah sikap menyombongkan diri dan bersahabat dengan kebodohan.

Kita harus tahu bahawa siapapun kita miskin atau kaya, sakit atau sihat, tua atau muda, memiliki pekerjaan atau penganggur, semuanya adalah milik Kristus, bahkan hidup dan mati kita juga adalah milik Kristus. Jadi untuk apa kita menyombongkan diri kita? Untuk apa kita berbangga atas apa yang boleh kita lakukan dan atas apa yang kita miliki? Ingatlah bahawa: “…dari dalam hati orang, timbul segala fikiran jahat… kesombongan, kebebalan… dan menajiskan orang” (Mrk 7:21-22).

Cadangan soalan refleksi peribadi dan perkongsian KKD.

1.      Apakah saya bertindak secara bijaksana dalam menghadapi banyak cabaran hidup selama ini?

2.      Apakah erti bagiku kebijaksanaan dan kebodohan itu?

 Cadangan aktiviti minggu ini.

 Carilah sebuah buku yang menuliskan tentang kebijaksanaan Baca dan renungkan kata-kata bijak yang terkandung di dalamnya. Kemudian bandingkan dengan kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam alkitab. Setelah itu buatlah satu tindakan nyata yang ingin anda lakukan untuk memperbaiki kelemahan anda selama ini.

DE LA SALLE BROTHERS

Brothers di LEAD District (Malaysia, Singapore, HongKong, Philippines, Japan, Myanmar & Thailand)

The La Salle Brothers at the Lasallian East Asia District Assembly 2-7 Dec 2014
The La Salle Brothers at the Lasallian East Asia District Assembly 2-7 Dec 2014

Sebuah Kongregasi antarabangsa yang diasaskan oleh St. John Baptist De La Salle pada tahun 1684 di Perancis untuk memberikan pendidikan kemanusiaan dan Kristian kepada golongan muda.

Sehingga sekarang, para Brothers La Salle masih meneruskan misi tersebut di seluruh dunia termasuk di Malaysia melalui pelbagai aktiviti dan institusi pendidikan seperti:

 • Sekolah, pusat bahasa, asrama pelajar
 • Projek pembangunan insan
 • Pendidikan khas bagi mereka yang cacat penglihatan
 • Pusat pembelajaran bagi pelajar yang bermasalah dalam pelajaran dan pembelajaran
 • Menjadi fasilitator untuk seminar dan program hujung minggu
 • Retret kehidupan Kristian, bimbingan dan kaunseling
 • Program untuk belia di peringkat paroki dan sebagainya

Di beberapa buah negara, Brother La Salle juga melayani bersama-sama dengan Sister La Salle

La Salle Brothers Nabawan

Brothers Di Sabah

 

TAMBUNAN

Bro. Peter Ng, FSC

P.O. Box 29, Tampasak

89657 Tambunan, Sabah

Tel: 087-774077

NABAWAN

Bro. Herbertus Gompuk, FSC

Bro. Egbertus Jaikul Severinus, FSC

P.O. Box 43

89950 Nabawan, Sabah

Tel: 087-366369